Végtelen erőfeszítés, végtelen kitartás, végtelen szerénység. (Rain vezérelve)

Tudtam, hogy ránézésre nem tűnök valami nagy számnak, a megjelenésem sem túl vonzó, de a bensőm elég rendkívüli. Minden színpadra lépés előtt azt mondom magamnak, hogy én vagyok a legjobb, és minden előadás után ugyanúgy azt, hogy nem én vagyok. Ezért minden fellépés előtt 120 százalékosan kell felkészülnöm, hogy az előadáson 100 százalékos teljesítményt tudjak nyújtani. Ennek érdekében minden álló nap folyamatosan képzem magam. Már nagyon hosszú ideje alváshiányban szenvedek, mert ha éppen nem dolgozom, akkor vagy edzek, vagy a koreográfiákat és a dalokat próbálom. Éppen úgy, mint a filmfelvételek idején, ha valamit nem csináltam jól, képtelen vagyok aludni. Akár színészként, akár énekesként, a legjobbat kell tudnom kihozni magamból. De nem kell aggódni, hogy most nincs elegendő időm az alvásra, jut arra majd bőven a halálom után. (Rain)

Ez a fiatalság, ez az egészség... és a túlcsorduló önbizalom... az erőfeszítés, amit az oly hihetetlen előadásai sikeres megvalósításáért tett... és a tehetség, amit felmutat, ezek töltenek el spontán tisztelettel engem. Azt gondolom, hogy a történelem a fontos személyiségek között fogja jegyezni. Úgy, mint aki színészként és zenészként egyaránt sikeres lett. ...
Ami igazán meglepő Ji-hoonban, az az, hogy egyfajta düh, bosszúvágy és szomorúság, az összes efféle sötét, komor negatív motiváció az ő esetében rendkívül optimista és derűs módon ölt testet.
(Park Chan-wook rendező)

RAIN NAPTÁRA: 2009.01.19.


W DONG A
http://woman.donga.com/3/all/12/140268/1


비·고소영·차인표 신애라 부부…톱스타들의 부동산 재테크 집중 해부

불황엔 빌딩이 최고?


최근 ‘월드 스타’ 비가 서울 청담동 노른자위 땅의 1백50억원대 건물을 매입했다는 소식이 알려지면서 연예인 부동산 재테크에 관심이 모아지고 있다. 과연 누가 얼마짜리 빌딩을 갖고 있을까. 연예인들의 부동산 보유 현황과 시세를 취재했다.
한때 연예인들의 최고 재테크 수단은 주식이었다. 하지만 지난해 주가가 ‘반토막’ 나면서 부동산이 주목받고 있다. 얼마 전 가수 비가 서울 청담동에 1백50억 상당 건물을 구입한 것을 비롯해 강남 일대에는 연예인 소유의 건물이 많다. 부동산 거래가 얼어붙었다고는 하지만 연예인 소유 빌딩의 경우 임대율이 높아 꾸준히 수익이 발생하고 있다. 직업상 소득이 불안정한 연예인들이 빌딩사업에 뛰어드는 이유도 이 때문이다. 연예인 소유의 빌딩이 특히 많은 청담동 일대 부동산 업자들에 따르면 이미 빌딩을 소유하고 있는 이들 외에 구매에 관심을 보이는 이도 여럿 있다고 한다. 급매로 나오는 물건을 구입해 차액을 남겨 되파는 경우도 더러 있다고. 연예인의 자산증식 수단이자 작업실·소속사 사무실로 사용되는 ‘스타 빌딩’의 현 시세를 알아봤다.

서태지
서 울 논현동 중심가에 자리한 서태지 소유 빌딩은 규모는 크지 않지만 접근성이 좋아 시세가 높다. 대지면적은 722.5㎡, 가격은 1백90억원 정도로 추정된다. 지상 7층·지하 3층으로 지어졌는데, 지하 2~3층은 음악작업실, 지상 1~4층에는 약국과 병원이 입주해 있고 5~7층은 ‘서태지 컴퍼니’로 사용 중이다. 인근 부동산 관계자는 “건물이 위치한 상권 주변으로 지하철 9호선 공사가 진행 중이기 때문에 가격이 더 오를 것” 이라고 말했다. 빌딩 외관은 평범하지만 임대수요가 끊이지 않아 부동산 중개업자들 사이에선 이른바 ‘노다지’ 빌딩으로 불린다고 한다.가수 비는 지난해 8월 청담동 상가지역에 있는 대지 1024㎡, 지하 1층·지상 2층 건물을 매입했다. 공시지가 기준 3.3㎡당 5천만~7천만원선. 거래가는 최소 1백50억원에 이를 것으로 보인다. 규모는 작지만 상가지역인데다 대지가 넓어 신축할 경우 수백억원대까지 치솟을 수 있다고 한다. 현재 건물 1층에는 꽃가게와 비의 아버지 정기춘씨가 운영하는 레이니엔터테인먼트가 입주해 있다.

차인표·신애라 부부
차인표·신애라 부부는 지난해 여름 청담동 집 근처에 빌딩을 올렸다. 지하 2층·지상 6층으로 지어진 이 건물의 현 시세는 1백50억원 정도. 평소 아이들 교육에 관심이 많은 차인표 부부는 건물 전체를 교육관련 사업장으로 운영하고 있다. 12세 미만 어린이를 위한 놀이교육 시설을 한곳에 모은 것. 지하 1층은 놀이터, 지상 1층은 카페와 야외 놀이터, 2층은 장난감 놀이터와 체육관, 3~4층은 미술·무용·체육 공간, 5층은 영어도서관, 6층은 음악교실이다. 신애라는 “노후를 대비해 남편과 의논해 건물을 지었는데, 이롭게 사용할 방법을 찾다가 아이들을 위한 공간을 만들게 됐다”고 밝혔다. 임대수익은 없지만 장차 교육사업으로 얻는 수익이 클 것으로 추정된다.

박찬호
박 찬호 빌딩은 대지가 넓지 않지만(213㎡) 지하 4층·지상 13층 규모로 연면적이 5544㎡에 달한다. 강남에서도 빌딩 시세가 가장 높은 도산대로 변에 위치해 있으며 추정가는 1백40억원 선. 서류상 건물 소유주는 PSG(Park’s Sports Group: 박찬호와 관련된 사업을 운용하고 자산을 관리하는 회사)이지만 박찬호가 PSG 최대주주로 사실상 소유 및 지배권을 행사한다. 주변 건물에 비해 높고, 조형미가 뛰어나 쉽게 눈에 띈다. 1층에는 수입차 매장이 들어서 있고 그 외의 각 층은 사무실로 분양했다.

고소영
청담동 명품 브랜드 거리 바로 안쪽에 있는 고소영 소유 빌딩은 2007년 완공 후 서울시 건축상과 강남 ‘아름다운 건축상’ 등을 수상해 화제를 모았다. 445㎡ 대지에 지하 2층·지상 5층 규모로, 시세는 1백억원 정도 된다. 건물 1층에는 커피전문점이, 2층에는 보석가게가 입주해있으며 3~4층은 일반 사무실로 사용 중이다. 독특한 외관 덕분에 청담동 명물로 자리 잡아 자산가치 면에서 상승세가 지속될 전망이다.

신동엽
신동 엽은 연예인이 많이 사는 청담동 주택가에 빌딩을 지었다. 대지 311㎡에 지하1층·지상 6층으로 지어진 이 건물에는 그가 대표로 있는 DY엔터테인먼트 관련회사가 입주해 있다. 건물 위는 주거공간으로 꾸몄는데 5층에는 거실과 부엌, 6층에는 침실과 욕실 등이 있다. 신동엽은 결혼 후 한동안 이곳에서 살다가 최근 이사를 했다고 한다. 주택가라 조용하고 지대가 높아 한강 조망이 가능한 것이 장점. 인근 한 부동산 관계자에 의하면 이 건물에 조만간 성형외과·치과 등이 들어설 예정이라고 한다.

신승훈
‘발 라드의 황제’ 신승훈은 2003년 신사동에 땅을 매입해 2년 뒤 건물을 완공했다. 대지 242㎡, 빌딩 시세는 58억원선이다. 지하 2층·지상 6층 규모로 신승훈 소속사 사무실이 입주해 있다. 맨 위층은 가정집으로, 나머지 공간은 광고 및 디자인 사무실로 쓰이고 있다. 

작성일 | 2009.01.19
글 김유림 기자 | 사진 김형우 기자, 동아일보 출판사진팀

RAIN NAPTÁRA: 2006.11.10.

MÉDIA


ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20061129221143/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200611/200611100006.html
Rain Gets a Baby Shower 

Updated Nov.10,2006 08:10 KST 


The workaholic K-pop superstar Rain is participating in a photography exhibition to help children without families. The Love Photography Exhibition has been held annually since 2003 by the Social Welfare Society and photographer Cho Sei-hon to help children in government care and aims to match unfortunate children with loving adoptive parents. When Rain heard about the exhibition, he reportedly said, “If we can find a warm family for just one of the children, I’d be happy to be a part of it.” And when the time came, he was there to be a part of the shoot despite his tightly packed schedule.
But at the shoot, Rain was perplexed when he had to pose with a one-month-old baby in his arms. “I don’t really know how to hold a baby,” he said. When the shoot was nearly over, the infant suddenly had an “accident” all over the singer, making the crowd burst into laughter. “The new surroundings may have made the baby nervous, which lead to the discourtesy,” Cho says. “Rain’s clothes and hands were soaked in pee, but he wasn’t at all annoyed, and instead said baby urine is a ‘good thing.’”

The event will run on Dec. 20-26 in the Insa Art Center in Insa-dong, Seoul, with entertainers including Rain, Kim Jeong-eun, who is a honorary PR ambassador for the Social Welfare Society, Kim Hye-soo, Sohn Ye-jin and SG Wannabe participating. 

(englishnews@chosun.com )

RAIN NAPTÁRA: 2006.10.27.

««« Előző nap
Következő nap »»»

MÉDIA


ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20061129162832/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200610/200610270002.html

Rain Storms Coming to Las Vegas This Christmas

Updated Oct.27,2006 08:06 KST
K-pop superstar Rain hopes to take Las Vegas by storm this Christmas season. He will be appearing at the Coliseum at Caesars Palace as part of his quest to make inroads into the North American market. The decision to stage the concert at the 3,800-seat venue is understood to have been made at Rain’s insistence. Of the many places that U.S. entertainment firms offered to the artist, it was where both Celine Dion and Elton John played that Rain thought he should kick things offUpdated Oct.27,2006 08:06 KST.

After the opener in Vegas, Rain’s world tour will span 35 performances. This time the artist has taken on some of the world’s top concert producing talent for this make-or-break tour, including stage director Jaime King, lighting specialist Roy Bennett, and visual director Dago Gonzalez. Online reservations at Ticketmaster (www.ticketmaster.com) have already begun. Seats range from US$98-$260.

To get his blood pumping for his assault on the U.S. mainland, Rain will warm up to the always-affectionate home crowd with a serious of concerts Dec.15, 16 at the Olympic Gymnastics Arena in Seoul. 
(englishnews@chosun.com )

RAIN NAPTÁRA: 2006.10.20.

««« Előző nap
Következő nap »»»

A három cikk forrása egy blog, mert az eredeti írások már nem találhatók meg a hivatkozásokon.


Forrás: 삶~!! 두발로 딛고 양손으로 당기며... 
http://blog.joins.com/media/folderlistslide.asp?uid=opgp119&folder=4&list_id=7000905
1.

STAR NEWS  스타뉴스
http://star.mt.co.kr/stview.php?no=2006102018360168165
[포토]자랑스런 경희인상 대리 수상하는 가수 비 아버지 정기춘씨
2006.10.20 19:06 가수 비(본명 정지훈)의 아버지인 정기춘씨가 20일 오후 경기도 용인시 경희대학교 수원캠퍼스에서 열린 경희방송예술인 클럽 초청 만찬에서 자랑스런 경희인상을 대리 수상하고 있다.
 

xanadu@


머니투데이가 만드는 리얼타임 연예뉴스

제보 및 보도자료 star@mtstarnews.com <저작권자 ⓒ 머니투데이 스타뉴스>

홍기원 인턴기자


2.

말총머리한 비 아버지, 역시 멋쟁이 !
[마이데일리 = 곽경훈 기자]20일 오후 경희대 수원캠퍼스 중앙도서관 3층 르네상스 홀에서 진행된 '경희방송예술인클럽' 총회에서 수상하는 '자랑스러운 경희인상'을 가수 비의 아버지 정기춘씨가 대리수상하고 있다. 정씨는 이날 멋진 반백의 말총머리를 하고나와 눈길을 끌었다.

경희방송예술인클럽 결성 2주년을 기념하여 마련된 이날 총회에는 탤런트 박용식 회장,한은정, 이선진, 김흥수, 버즈, 씨야, 고정민 아나운서, 원종배 아나운서 등이 참석하였다.

(용인 = 곽경훈 기자 kphoto@mydaily.co.kr)

- NO1.뉴미디어 실시간뉴스 마이데일리(www.mydaily.co.kr) 저작권자 ⓒ 마이데일리. 무단전재&재배포 금지 -3.
비 아버지, '자랑스러운 경희인상' 대리수상
[마 이데일리 =용인 곽경훈 기자]20일 오후 경희대 수원캠퍼스 중앙도서관 3층 르네상스 홀에서 진행된 '경

희방송예술인클럽' 총회에서 '자랑스러운 경희인상'을 가수 비(본명 정지훈)가 수상했다. 비는 이날 방송스케줄로 인해 불참, 아버지 정기춘씨(오른쪽)가 아들을 대신해 경희대학교 김병묵 총장으로부터 트로피와 꽃다발을 받았다.

경희방송예술인클럽 결성 2주년을 기념하여 마련된 이날 총회에는 탤런트 박용식 회장,한은정, 이선진, 김흥수, 버즈, 씨야, 고정민 아나운서, 원종배 아나운서 등이 참석했다.

(용인 = 곽경훈 기자 kphoto@mydaily.co.kr)

RAIN NAPTÁRA: 2006.10.16.

««« Előző nap
Következő nap »»»
雨心永驻云之家的博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_49b6f20f010007c3.html

 

RAIN “비,担心不被允许发唱片考上大学”

(2006-10-16 21:41:11)
老消息一则,回顾一下宝曾经的岁月~~
翻译:(原文附后)
歌手비入学事例大公开! 

비所属公司JYP Entertainment的郑玉理事于15日下午在釜山CGV장산(?)的PIFF特别讲座上做的“明星培训系统相关事宜——明星是怎样炼成的”一节中提到了비如何进入大学的事例。 

对于听众提出的“想成为明星要怎样做”的问题,在回答“要想明白自己想要什么,多学习多借鉴”的同时,郑理事公开了비的事例。 

他说:“公司代表人朴振英(歌手)制定了‘没有考上大学的练习生不准予发唱片’的政策。当时仍是练习生身份的비担心不能出唱片,通过刻苦学习最终考上了大学。” 

“비在当年正值高考的阶段暂时放弃了音乐,努力地学习是事实”,“为了能以歌手身份登台表演,비通过努力考上了庆熙大学的postmodern专业学习并顺利毕业。” 

郑理事说“很多人以为비是以特招生的身份进入大学的,但事实并不是那样的”,“他通过刻苦学习,并参加了高考最终被录取”。 

另外,郑理事在同天讲座上还提到了JYP Entertainment的培训体系和비成功的showcase等相关事宜。 

翻译结束~~~   
原始版转自:http://joyplace.jype.com/mini/board_view.php?

omepy_num=0096230&num=10197 

JYP "비, 음반 못낼까 대학입학"  
가유Moni 2006.10.16 14:55  

가수 비가 대학에 입학하게 된 사연이 공개됐다. 

비의 소속사 JYP엔터테인먼트의 정욱 이사는 15일 오후 부산 CGV장산에서 PIFF특별 강좌로 진행된 '스타 시스템 대해부, 스타는 어떻게 만들어 지는가'에서 비가 대학에 입학하게 된 이야기를 털어놨다. 

정욱 이사는 이날 "스타가 되려면 어떻게 해야하는가"라는 객석의 질문에 "진심으로 자기가 원하는 것이 무엇인지 생각한 뒤 많이 읽고 많이 생각해야 한다"고 답하면서 비의 사례를 공개했다. 

정 이사는 "(가수) 박진영 대표가 회사에서 대학에 입학하지 않은 연습생에게는 음반을 못내게 하는 정책을 세운 적이 있었다"면서 "당시 연습생이던 비는 음반을 내지 못할까 하는 생각에 열심히 공부를 해 대학에 입학하게 됐다"고 밝혔다. 

그는 "비가 고교시절 음악에 빠져 공부를 등안시 한 것은 사실"이라면서도 "가수 데뷔를 위해 노력한 결과 경희대학교 포스트모던 학과에 입학해 졸업하게 됐다"고 말했다. 

정 이사는 이어 "많은 분들이 비가 특기생으로 대학에 입학한 것으로 알고있지만 사실은 그렇지 않다"면서 "자기 실력으로 수능봐서 입학했다"고 덧붙이기도 했다. 

한편 정욱 이사는 이날 강좌에서 JYP엔터테이먼트의 트레이닝 시스템과 비의 성공 캐이스에 대해 이야기했다.RAIN NAPTÁRA: 2006.10.04.

««« Előző nap
Következő nap »»»MÉDIA


ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20070101143609/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200610/200610040008.htmlRain Vows to Take the World by Storm

Updated Oct.4,2006 16:29 KST

 


It looks like at any moment the pink T-shirt holding in his bulging muscles will be able to contain him no more: shoulders that look as if they have spread another 10 cm in the last year from a new and deeper confidence in his words and ways. K-Pop’s brightest star Rain, who will kick off a world tour at a release event for his fourth album at the main stadium at the Jamsil Olympic Stadium on Oct. 13., agreed to a chat with the Chosun Ilbo.

“What happens now will determine whether I’ll be taking a big step forward or staying where I’m at," he says. “If you just grasp a handful of sand, it will only slip through your fingers. You need to sprinkle water on the sand to make mud, which can then become cement and be made into a building.”

“This world tour is the biggest opportunity I’ve ever had in my life,” says the pop star, who has prepared for it as much as humanly possible. The biggest difference between this and his last tour is that a top crew that has worked on the shows of all the top U.S. and U.K. stars has been assembled for the show. “Things that no Korean musician has yet been able to do are happening now,” he says. “Even when those who come to the show reach their 40s and 50s, they will automatically think of it whenever it rains, that’s the kind of masterpiece that I will make. When I was drinking with (tour) producer Jamie King, he said, ‘I’m the best there is. If I can’t make your stage the best, there’s no reason for me to be here.’ It was like a spark.”

After wrapping up his Madison Square Garden concert back in February, Rain had two choices. There was the perhaps too hasty fast track: putting together an album in English and heading guns blazing into the U.S. market. And the slower and surer option: heading back to Asia to cement his popularity with a world tour first. He went with the second option. “I thought that the first order of business should be giving a big gift back to the audiences in Asia. Towards the end of next year, I’ll officially release an album in English, and then I’d better get up on those Billboard Charts,” he says.

“I don’t have the words to express how ready I am for battle. Usually, once the curtain goes up, the roars of the audience shake me like a wave and electricity surges from head to toe. But now I’m in that state of excitement even though the concerts haven’t started.”

Rain's ambitions as an actor are not too modest either. He recently finished work on the latest film by director Park Chan-wook, "Cyborg Girl." In the midst of all that, he has also been putting together his fourth album and preparing for the tour, putting his daily schedule a long way from comfort. "I sleep for one or two hours," he admits.

"In my days as a backup dancer, a mentor of mine who was the drummer said something that always stayed with me: 'When you lie down in bed at night, if comfortable sleep doesn't come to you, you haven't put everything into your work that day." These days, when I lie down for bed, I am often uneasy. I struggle to think of just what it is that I've done wrong, then finally, I just get back up and practice dancing and singing again. It seems like I may have some kind of an obsession."

Even though Rain lives as though there are 48 hours in a day, he still meets his friends from time to time. But he confesses, "After just the first shot of Soju, I start asking myself, 'Is it really OK for me to be messing around like this now?' and then it is difficult for me to just enjoy small talk." His "obsession" with work is more than your garden variety self-motivation. "Yes, I'm a workaholic."

"When I think of how I wasn't able to even buy a meal, or a bouquet of flowers, for my mother who left this world after she couldn’t get adequate treatment for her diabetes, I realize that I can’t spend one minute or even one second in vain," the singer says. "People who have gone five days without food see the world with different eyes. A lot of my older friends tell me that I should spend more of my money."

The album, to be released at the event on 13th, has his fans all over the world on pins and needles. "In places that have been ravaged by war and starvation, the falling Rain brings the sprouts of peace and love," is the theme that was chosen to base the album around, explains the singer.

In August last year, Rain donated enough to have 50 wells built in Kampot, Cambodia. “It was such a small thing, but many people helped, so we had good results.” Recalling the Time 100 party last May, where the singer rubbed shoulders with some real big-timers, he says, “I was introduced with the phrase, ‘In North Korea there’s Kim Jong-il, in South Korea there’s Rain,’ and I was together with Condoleezza Rice and Jerry Bruckheimer, it was like a fantastic dream. I was infused with a new energy when I returned home.” Back in my days as a dancer, whenever things became overwhelming, I used to head up Mt. Namsan, he says, closing his eyes.

“Then I said to myself, ‘Someday every single one of those people down there will know my name.’ These days, when I think about the U.S., it brings back those memories. Now is only the beginning. Soon the day will come when everyone in the U.S., the home of pop music, will also recognize that Rain is the top star.” 
(englishnews@chosun.com )


RAIN NAPTÁRA: 2012.06.30.

««« Előző nap
Következő nap »»»

請願信進展情況 Progress of Letter of Petition
2012-06-30

by huhuhuhu@rain-cloud.co.kr
收集了來自23個國家/地區超過500人的簽名,整理好信件打算在昨天(6月29日,星期五)發出的。

1。國防部網頁本來有“民願申請”一欄,可以把信件上傳,但是原來已經被屏蔽了,
2。傳真到國防部3個部門。但是請朋友們試了一整天,到今天早上為止, 仍然發不出去。每次收到的訊息是“通訊錯誤,請重新再試或與收件人聯絡。。”
3。在國防部網頁“聯繫我們”內找到郵箱地址:dema@dema.mil.kr。昨日把信件發到該郵箱。但今早收到 hotmail 信息,說該郵件發送延誤。暫時不知道能否發出。 就算發出也不知道會不會跌入國防部詐騙郵件中。
4。網上發傳真有一個好像成功了,但沒有證明。

所以會將信件快遞給國防部,正在核實地址,收信人姓名等。也會將信件按官網要求,抄送給官網。

如有最新情況會再告訴大家。

I have collected over 500 names from 23 countries/regions for the petition letter.  The plan is to send out the letter yesterday (Friday 29 June).

1.  There is a section called "civilian complaint/request" at the homepage of the Defense Agency website, but it has been blocked.
2.  I asked various friends to help fax the letter to the 3 departments. They tried all day yesterday until this morning without success.  They just got the message "there was a communication error, please try again or contact your recipient to make sure their fax machine is ready to receive.."
3.  From Defense Agency "Contact Us" I found an email address: dema@dema.mil.kr.  The letter was sent yesterday but this morning there is message from hotmail saying "delivery has been delayed".  Not sure if it will finally reach the Defense Agency, and even if it does, whether it will fall into their spam list.
4.   One number seemed to get through when trying to fax via the internet, but there is no verification.

As such, I will courier the letter to the Defense Agency and am verifying the address and names of the recipients.  Will also email a copy of the letter to the Cloud Executive as requested.

Will let you know if there is further update. 
Forrás: http://forums.soompi.com/discussion/346/rain-_-%EB%B9%84-_-bi-official-thread/p1313
請願信進展情況 Progress of Letter of Petition
2012.07.01.

RAIN NAPTÁRA: 2006.06.21.

««« Előző nap
Következő nap »»»W DONG A
http://woman.donga.com/3/all/12/135426/1


서세원·서정희 부부 옛집 31억원에 구입한 가수 비


 


가수 비가 지난 5월 중순 서울 삼성동에 있는 고급 단독주택을 31억원에 경매로 낙찰받아 화제다. 이 집은 예전 서세원·서정희 부부가 살던 집이라는 점에서 더욱 관심을 모으는데 비는 아버지에게 집을 선물하고 싶어 경매에 참여했다고 한다.


비가 경매로 구입한 삼성동 새 집 전경.고급 단독주택가에 자리해 대기업 임원이나 연예인들이 많이 사는 곳으로 유명하다.


인기 가수 비(24)가 서세원·서정희 부부가 살던 집을 경매로 낙찰받았다. 경매정보업체 지지옥션에 따르면 지난 5월 중순 서울중앙지방법원(경매6계)에서 실시된 서울 강남구 삼성동 67-22 소재 단독주택에 대한 경매에서 감정가의 105%인 31억7천4원을 써낸 가수 비가 낙찰자로 선정됐다고 한다.
비 소속사 JYP 엔터테인먼트에 따르면 비가 아버지 정기춘씨를 위해 현재의 집보다 주거환경이 더 좋은 주택을 알아보던 중 경매에 나온 서세원 부부의 옛집이 여러 가지 조건을 갖추고 있어 경매에 참여했다고 한다. 비가 낙찰받은 집은 대지 1백57평, 건평 97평에 지하1층, 지상2층으로 돼있고, 경기고 서쪽 인근 고급 단독주택가에 자리해 주로 대기업 임원이나 정·재계 고위관료, 연예인들이 많이 거주하는 곳으로 유명하다. 서세원 부부 외에도 탤런트 이재룡·유호정 부부가 전세로 거주했던 이 집은 현재 아무도 살고 있지 않다.
JYP 엔터테인먼트 한 관계자는 “평소 비가 좋은 주거환경을 가진 집을 얻어 아버지에게 선물하고 싶어했는데, 그 소원을 이루게 돼 무척 기뻐하고 있다”고 전했다. 이어 그는 “소속사 입장에서도 비가 좀 더 사생활 보호가 잘되는 곳으로 이사 가게 돼 안심”이라고 덧붙였다. 비는 현재 아버지와 함께 서울 마포의 한 아파트에 살고 있다.


작성일 | 2006.06.21

글·김유림 기자 / 사진·동아일보 출판사진팀, 동아일보 사진DB파트


RAIN NAPTÁRA: 2006.05.16.

««« Előző nap
Következő nap »»»FELTÖLTÉS ALATT!THE KOREA TIMES
http://m.koreatimes.com/article/20060516/314994

비, 서세원 옛집 경매 낙찰받아

2006-05-16 (화)
가수 비가 지극한 효심을 보였다.
비는 최근 서세원이 살던 서울 강남구 삼성동의 단독주택을 31억여원에 낙찰 받아 아버지 정기춘씨에게 선물하기로 했다. 비가 경매로 낙찰 받은 삼성동의 집은 대지 157평, 건평 97평에 지하 1층~지상 2층 규모의 집이다. 이 집은 서세원 부부가 살던 집으로 서세원 부부가 새로운 집 주인에게 판매된 후 탤런트 이재룡 유호정 부부가 2년간 살기도 했던 터라 스타들과 각별한 인연이 있는 집이다.

비의 소속사 jyp엔터테인먼트측은 “비가 아버지를 위해 지금 사는 곳보다 편안한 곳으로 주거지를 구해왔고, 때마침 경매에 나온 서세원 부부의 옛집이 여러 상황에 맞아 구매하게 됐다. 비는 그동안 열심히 노력한 덕분에 아버지 정씨에게 이 집을 선물하게 돼 무척 기뻐하고 있다”고 밝혔다.

비가 현재 아버지와 함께 거주하고 있는 서울 마포의 한 아파트 역시 비가 가수로 자리를 잡은 후 구매해 아버지께 선물했던 곳이다. 그러나 비는 현재 아파트보다 조용하고 사생활이 덜 노출되는 곳으로 아버지를 모시고 싶어 해 삼성동에 집을 얻게 됐다.이재원 기자 jjstar@sportshankook.co.kr 


 

RAIN NAPTÁRA: 2006.02.04.

««« Előző nap
Következő nap »»»
MÉDIA

THE NEW YORK TIMES
http://www.nytimes.com/2006/02/04/arts/music/04rain.htmlPop Music Review

Korean Superstar Who Smiles and Says, 'I'm Lonely' 

Chang W. Lee/The New York Times
Rain singing the songs of his mastermind producer-promoter, Jin-Young Park, at Madison Square Garden.

 

Published: February 4, 2006
Rain, a 23-year-old Korean pop singer who is a superstar in Asia, is out to conquer the United States next. It won't be easy. 
His first step was two sold-out shows at the Theater at Madison Square Garden, last night and Thursday night. The audience on Thursday was about 95 percent Asian, at least 90 percent female and always ready to scream. Like Rain, they were following the drill of a Michael Jackson concert from the early 1990's: songs that switched between stark beats and sweet choruses, angular group dances and tough-guy preening that gave way to professions of love.

Slender and wiry, Rain, known in Korean as Bi (pronounced "bee"), also acts in soap operas. He's a product of the globalization that pumps American products through worldwide media channels. People who fear mass-market threats to local styles need look no further for an example. If there's anything beyond the lyrics that's particularly Korean about Rain's songs, it's not obvious.

On the three albums he has released since 2002, Rain and his songwriter, producer, promoter and mastermind, Jin-Young Park, have imported and digested pop-R&B from the English-speaking world, emulating it with Korean lyrics. Since Rain's voice is lower and huskier than Mr. Jackson's, he dabbles in other pop-R&B approaches: the acoustic-guitar ballads of Babyface, the light funk-pop of Justin Timberlake, the crooning of George Michael and the importunings of Usher. Seeing him onstage was like watching old MTV videos dubbed into Korean.

The moment Rain appeared onstage, he was mimicking Mr. Jackson's costumes and moves: a fitted leather jacket, a dark suit and slouch hat, the freeze-frame postures. He's a fine dancer and a passable singer. At first, he tried Mr. Jackson's tense demeanor, but soon he was smiling. "I'm lonely," he announced, "I need a girlfriend," and he brought a young woman onstage from the audience, handing her a teddy bear and a bouquet of roses before giving her a chaste hug. (Perhaps with crossover in mind, the woman he chose was one of the few non-Asians in the audience.) By the end of the show Rain was dedicating a ballad to his late mother. Rain seems like a nice guy, but he doesn't have the tormented charisma of Jackson, the relaxed sex appeal of Usher or the quick pop reflexes of Mr. Timberlake.

The show was a combination of slick video-era effects — at one point, Rain jumped, and the buildings in a video image behind him shook — and odd moments. Mr. Park took the stage repeatedly while Rain changed costumes. Speaking in hip-hop-style English, he reminded everyone that he wrote all the songs, he introduced Sean Combs (Diddy) and the teenage singer JoJo to praise Rain, and he performed his own songs from the mid-1990's. Given his voice, he was wise to make Rain the vehicle for his newer material. The obstacle to Rain's intended United States career is that by the time Mr. Park has figured out how to imitate the latest English-speaking hit, American pop will have jumped ahead of him. Perhaps collaborators like Diddy could help Mr. Park keep Rain up to date. But for the moment, here in the United States, Rain sounded like a nostalgia act.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAIN NAPTÁRA: 2006.02.03.

««« Előző nap
Következő nap »»»
MÉDIA

ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20061207100927/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200602/200602030011.html
Rain's Sold-Out New York Gig Could Take K-Pop Global

Updated Feb.3,2006 18:56 KST


“My heart is thumping. Famous big-time songwriters and producers come looking for Rain every night,” a breathless voice on the phone from New York says. It’s the director of JYP Entertainment, the K-pop star’s agency. “The interest in the music industry here shows that Rain has gone way beyond what we could have imagined.” All 11,000 tickets for Rain’s two concerts at Madison Square Garden on Friday and Saturday have sold out. The U.S. pop music industry, constantly on the lookout for the next best thing, is hoping Asian pop could be the phenomenon of this decade just as Latino pop led by Ricky Martin was in the late 90s, revitalizing the industry with guaranteed worldwide appeal.  

 


Not so long ago, Korean dance music was described as not actually music at all, but that no longer seems to matter. BoA blazed a trail when she conquered Japan, where she has sold over 5 million albums since 2001. “If you add the 18 singles and three concert DVDs, you’ve reached 10 million records,” her agency SM Entertainment says. BoA’s 14 Japanese tours have brought in 114,000 fans and generated US$8 million in ticket sales.

As for Rain, he’s been a hit everywhere in East Asia. His third album “It’s Raining” sold around 1 million copies in a year. In Indonesia, Taiwan and eight other countries, the album topped the charts for between six to eight weeks. During the artist’s 18-concert tour, he brought in 170,000 fans in Beijing, Tokyo and Taipei. Last year Rain raked in $8 million in album sales, $20 million in ticket sales and $7 million in endorsements -- a total of about $35 million, according to JYP Entertainment. Then there is hit singer Seven’s latest “Must Listen,” which sold 300,000 units in Thailand, and three singles released in Japan shifted more than 200,000 copies.Some hope that is only the beginning. “If we convert the future value of just the three singers Rain, Seven and BoA, they mean at least about W2 trillion for the economy,” Go Jung-min of the Samsung Economic Research Institute said. “These are the figures when we just add up the tangible profits from concerts, album releases and endorsement or commercial deals.”

K-Pop’s strength is that it has been honed for 20 years where it matters most: on the street. Digesting American styles in their own way, underground break-dance stars called “B-Boys” kicked off popular group dances that K-Pop stars then took over to make dance a driving force in their music.

At the 18-nation Battle of the Year, a kind of World Cup of street dance, the Korean team took home top honors in 2002, 2004 and 2005 -- and it only started taking part in the dance-off in 2001.

(englishnews@chosun.com )
RAIN NAPTÁRA: 2006.01.30.

««« Előző nap
Következő nap »»»MÉDIA

ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20061207100823/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200601/200601300013.html
Rain's Global Ambition Alerts New York Times

Updated Jan.30,2006 21:51 KST


The K-pop star Rain’s ambitions attracted the attention of arguably the world’s weightiest newspaper, the New York Times, in its doorstop Sunday edition ahead of Thursday’s concert by the heartthrob at Madison Square Garden. Under the heading “The Ambassador,” the paper said the man dubbed, in a two-edged compliment, Korea’s Justin Timberlake “wants nothing less than to break down barriers, build cultural bridges and become the first Asian pop star to succeed in America.” 

A picture of Rain during an October concert in Hong Kong is featured in the New York Times online edition on Sunday.

The paper said Rain “had been dreaming about Madison Square Garden since he was a child imitating Michael Jackson's moves.” It also relayed the moving tale of his acceptance by management firm JYP Entertainment run by singer Park Jin-young when his mother was already very ill and had to miss her son’s debut. Park, portrayed as Rain’s Pygmalion in the article, told the daily the singer was motivated by a sense of obligation to his late mother. “He promised his mom that he was going to be the no. 1 singer in the whole world," it quoted Park as saying. "That's why he never parties, never drinks, never goes out and practices hours every day."

(englishnews@chosun.com )RAIN NAPTÁRA: 2006.01.27.

««« Előző nap
Következő nap »»»
MÉDIA


THE NEW YORK TIMES
http://www.nytimes.com/2006/01/27/arts/27iht-rain.html?pagewanted=all


A strong forecast for Korean pop's Rain
 
By Deborah Sontag
Published: Friday, January 27, 2006Rain, a Korean pop star, actor and pan-Asian heartthrob, is preparing for two concerts at Madison Square Garden this week by studying. Day and night, an English tutor trails him through Seoul, peppering him with conversational phrases as he labors to polish his singing, his martial arts-inflected dancing and, presumably, his chest baring.

You can never be too prepared to go global.

At 23, Rain, who has been labeled the Korean Justin Timberlake and the Korean Usher, is a serious and driven performer (with washboard abs, winsome looks and a Gene Kelly-like ability to leap through puddles while performing his hit song, "It's Raining"). He wants nothing less than to break down barriers, build cultural bridges and become the first Asian pop star to succeed in America.

"The United States is the dominant music market," he said through an interpreter in a recent phone interview from Seoul. "I would really like to see an Asian make it there. I would like that Asian to be me. That's why I'm studying the language, reading up on the culture and practicing every day to correct my weaknesses."

Since his debut in 2002, Rain, whose real name is Ji-Hoon Jung, has been riding what is known as the Korean Wave. As South Korean products, from cellphones to the music known as K-pop, have swept across Asia, Koreans have coined a new term, hallyu, to describe the phenomenon. Through his leading roles in soap operas and his music, Rain has become the personification of hallyu, which some see as a high-quality regional alternative to American cultural dominance.

Rain is inspired by American pop music, but his interpretations provide, at the least, an Asian face and filter. His producer, Jin-Young Park, describes Rain's music as more "sensitive and delicate" than American R&B and says that his choreography is crisper and more precise, influenced by classical dance and martial arts.

"In Rain, Asians might see the spirit of Usher or Timberlake or even Michael Jackson, but he makes the music theirs," said Nusrat Durrani, senior vice president and general manager of MTV World. "He is a huge star in the making, but, at the same time, he is a very indigenous artist and a source of local pride."

Last year, Rain sold out arenas across Korea, China and Japan, playing to more than 40,000 in Beijing and 20,000 in the Budokan in Tokyo. America, with its growing interest in Asian popular culture, from Pokemon to Bollywood, was the obvious next frontier.

But Park - a 34-year-old impresario who is Rain's Henry Higgins - said that Rain will be not be officially ready to cross over until approximately October. That, according to a meticulously devised business plan, is when he is expected to achieve basic fluency in English, to release an English-language album and to smite the hearts of American young women.

The performances at the Theater at Madison Square Garden on Thursday and Friday are merely a prelude. "This is for the American music industry," said Park, "basically introducing Rain, giving a taste, and everybody is coming."

Most of the 10,000 people coming, however, will need no introduction. Like Julie Cho, 25, vice president of the Young Korean American Network in New York, who considers Rain "a really good dancer" and "very humble," they are already fans.

Immigrants or children of immigrants, they live in an era when technology makes it easy to connect with their homeland. Small-time entrepreneurs have long catered to the immigrant appetite for culture from back home. But what used to happen on a neighborhood level - a Colombian dance troupe at a Queens community center - is now taking place on a much larger scale. Like Rain, foreign artists are filling mainstream venues, their fans primed by the songs, videos, television shows and films that are ever more accessible through the Web, satellite television and new media outlets targeting hyphenated Americans.

Thus, word spread very quickly through New York's Korean community that a Korean pop star was coming to town. "There is definitely a sense of Rain-mania washing across the 32nd Street land here in Manhattan," Minya Oh, a D.J. on New York's Hot 97 radio station, said, referring to the city's small Koreatown.

This is not Rain's first performance in the United States. He played at a Korean festival at the Hollywood Bowl last year, and Susan Kim, a sociologist in Los Angeles, regrets that she missed the show.

She and her American-born children discovered Rain, whom they refer to by his Korean name, Bi, on a Korean music Web site called Bugs. Then they sought out videos of a Korean mini-series, "Full House," in which Rain plays a pop star.

As of this month, "Full House" became available with English subtitles on New York cable, too, through ImaginAsian TV, which bills itself as America's first Asian-American network.

And soon, Rain's music videos will find a platform on MTV-K, a channel catering to Korean-Americans that will begin later this year.

MTV-K will feature a diverse array of Seoul music, including hip-hop artists like M.C. Mong, boy bands like HOT and melodic harmonizers like SG Wannabe (the SG stands for Simon and Garfunkel).

Inevitably, non-Asian Americans are discovering such easily accessible foreign culture, too. Because of the "multidirectional flow of cultural goods around the world," there is a "new pop cosmopolitanism," according to Henry Jenkins, professor of comparative media studies at the Massachusetts Institute of Technology. In an essay in "Globalization" (University of California Press, 2004), Jenkins writes that "younger Americans are distinguishing themselves from their parents' culture through their consumption of Japanese anime and manga, Bollywood films and bhangra, and Hong Kong action movies."

Indeed, Michael Hong, chief executive officer of ImaginAsian Entertainment, said that 60 percent of those who watch his company's Asian channels are not of Asian ethnicity. Similarly, at his company's two-year-old East 59th Street movie theater in Manhattan, which shows only Asian films, 70 percent of the audience is non-Asian.

"There is a great deal of interest in Asian content right now," said Hong, who helped set up and promote the Madison Square Garden concert. "Rain is just the tip of the iceberg." In the recent interview, Rain said that he had been dreaming about Madison Square Garden since he was a child imitating Michael Jackson's moves. "It is an incredible honor to perform there," he said. And yet he is preparing himself for failure: "In the case that my music is not loved by the American people, I will work very hard to fix things and hope to please them the next time."

Park said he believed that other Asian pop stars have failed in the United States by trying "to impersonate what was going on here." He said that he and Rain wanted to avoid "being another couple of Asian dudes trying to do black music" by embracing their inner delicacy and letting their Asian-ness show.

The moment is ripe, Park said. "Every market has been tapped except for the Asian market, and that's 5 percent of America," he said. "That's our base. But I believe that we can move beyond that."

RAIN NAPTÁRA: 2005.10.13.

««« Előző nap
Következő nap »»»

MÉDIA

ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20070204104719/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200510/200510130017.html
Rain Season Breaks Records Across Asia

Updated Oct.13,2005 20:37 KST

Asian Pop Star of the Year Rain, 23, is setting new records during his East Asian tour, now in its tenth month. Since his first solo concert at the Olympic Park in Seoul in late January, he has lured over 80,000 people to sold-out concerts across Asia, including the KBS Hall in Busan, the International Forum and Budokan in Tokyo, the Pension Hall in Osaka and the Convention and Exhibition Center in Hong Kong. Oct. 22 will see him in Beijing, and more than 21,000 tickets had sold for that performance alone as of Thursday morning. The venue accommodates 40,000 people and is also expected to sell out, bringing audiences outside Korea alone to more than 100,000.
Rain said Wednesday he hopes to draw over 300,000 people, with concerts in Thailand, the Philippines, Indonesia and Vietnam yet to come next year, and aims to fill Madison Square Garden in New York City in February. This is the first time a Korean singer has gone on an all-East Asia tour. Audience numbers of over 100,000 people in less than a dozen concerts are usually the exclusive domain of U.S. and British megastars.
Rain is distinct from other surfers of the Korean Wave, who are mostly actors. An executive with Hong Kong’s largest terrestrial broadcaster TVB said while Rain first attracted fans in the Korean soap “Full House” in Hong Kong and Southeast Asia, where ratings hit 80 percent and over 50 percent, the fan base mushroomed due to Rain’s powerful and dynamic performance on stage.

The singer’s third album “It’s Raining” topped the charts for six to eight weeks in Hong Kong, Thailand, Taiwan and Indonesia this summer. (englishnews@chosun.com )
RAIN NAPTÁRA: 2005.09.13.
MÉDIA


ENGLISH CHOSUN
http://web.archive.org/web/20070205213345/http://english.chosun.com/w21data/html/news/200509/200509130008.html
K-Pop Star Rain Makes Time Magazine

Updated Sep.13,2005 17:21 KST 

Korean singer Rain has made it into the pages of the current affairs magazine Time Asia, a sure first step to international iconic status. The K-pop star has not yet made the cover but at least had a feature devoted all to himself.

The Sept. 19 edition of Time ran a piece titled "A Korean Force of Nature" on Rain's attempts to break into the overseas market.

It cited the string of hits Rain has produced in the three years since his debut and his enormous popularity with female fans in Korea and beyond, which culminated in the MTV Video Music Award in China and sold-out performances in Japan and Hong Kong.

The magazine predicts Rain’s fame will increase further when he stars in a new TV drama next month titled "A Love to Kill", which features the boyish singer as a macho kick boxer.

Meanwhile, Rain will perform on Oct. 8-9 at the 10,000-seater Hong Kong Convention Center, and then at the 40,000-capacity Workers' Stadium in Beijing on Oct. 22.
RAIN NAPTÁRA: 2005.08.10.

««« Előző nap
Következő nap »»»MÉDIA

http://www.multistars.com/forums/index.php?PHPSESSID=62k200hb5doh7693ihn5qusim0&topic=7855.msg220223#msg220223[10/07/2005] 'ASIA STARS' BoA & Bi Sick
July 10, 2005, 07:15:36 pm
(서울=연합뉴스) 이은정 기자 = 아시아권의 두 스타 보아(19)와 비(23)가 바쁜 스케줄로 인해 건강에 적신호가 왔다.
보아는 9일 MBC TV '생방송 음악캠프' 직전 목 통증을 호소하며 "오늘 컨디션이 좋지 않으니 무대에서 팝핀을 하지 않겠다. 춤을 추다가 다칠 것 같다"고 호소했다.

이 어 같은 날 오후 7시 서울 잠실 올림픽주경기장에서 열린 '2005 아이-콘서트( i-concert)'에 출연한 보아는 5집 수록곡 'Girls On Top'과 'Moto'를 부르며 파워풀 한 댄스를 선보였지만 얼굴은 무척 어두웠다.

보아의 소속사(SM엔터테인먼트)는 "본인 무대를 마친 후 몸살 증세가 심해 '출 연 가수들이 함께 하는 엔딩 무대에 오르지 말자'고 했다. 하지만 보아가 '끝까지 마치고 가겠다'고 고집해 결국 무대를 마무리했다"고 설명했다.

한편 홍콩 프로모션을 마치고 돌아온 비도 9일 집에서 감기 몸살로 고생했다. 이날 비는 서울 강남의 한 병원에서 링거 신세를 졌다. 그간 일본, 중국, 홍콩 등 연이은 해외 스케줄로 인해 이제야 후유증이 나타난 것이다.


BoA said on the 9th at 'MBC MUSIC CAMP' that she's not feeling well and wouldn't be doing her poppin' dance feeling that she might get hurt.

And that same night at 7 o'clock , BoA attended the 2005 i-concert.
She showed another powerful performance, performing 'Girls on top' and 'Moto', but she didn't look too well. Her face was dark and she looked sick.

Her manager from SM suggested from her illness, that she doesn't do the 'Ending Performance' with the other stars, but BoA refused and told them she'd finish the concert and then go home.


Another popular star, Bi(Rain) has been kept up with illness himself. On the 9th, he finally went to the hospital. The JYP Entertainment says he's been overworking with busy schedules in Japan, China, and Hong Kong and he should be okay soon.source: yahoo korea
translation: x3Se7EnsL0v3@soompi
RAIN NAPTÁRA: 2004.07.08

««« Előző nap       
Következő nap »»»MÉDIA


DONG-A ILBO

Forrás: http://english.donga.com/srv/service.php3?biid=2004070976588


“Singing, Acting—I Want to Do Both!” 
JULY 08, 2004 22:27 by Sun-Woo Kim (sublime@donga.com) 


“What do you mean? I sing really well!”

Rain (Jung Ji-hoon, 22) responds in earnest, taken aback by the comment, “But you’re not as good a singer as you are an actor or a dancer, right?” It’s a change from the soft tone he’s been using to answer the preceding questions from the reporters gathered before him.

Rain will be taking another shot at acting in the upcoming “Full House” (directed by Pyo Min-su, written by Min Hyo-jeong) on KBS2, set to debut on July 14. He will play a top Asian actor named Lee Yeong-jae. It’s been eight months since his last acting stint on KBS2’s “Let’s Go to School, Sangdu!” His new show, “Full House,” is based on a comic series of the same name by Won Soo-yeon.

Lee Yeong-jae scores record numbers at the box office in each of his movies, but he’s arrogant and closed off, which makes him rather inept at love. He aims to neither hurt nor be hurt, but he slowly learns how to love when a woman named Han Ji-eun (Song Hye-gyo), a cheerful realist, comes into his life.

We met with Rain on the afternoon of July 6 in Sido, in Bukdo-myeon, Ongjin-gun, Incheon, where the set of “Full House” is located. Rain appeared wearing a large pair of sunglasses and a red sleeveless shirt that revealed his chest. “Since the character is supposed to be a major star, his clothes are a bit on the flashy side,” he quips. “So I tend to pay a lot of attention to the wardrobe.”

--So you’re playing a star on the show as well…

“Because I’m an entertainer, sometimes I’m not even at liberty to get angry when I want. Lee Yeong-jae is arrogant and selfish, and tries to solve everything with money. We’re both similar and dissimilar. If I behaved like my character does, I’d never hear the end of it.”

--This is the second time you’re trying your hand at acting…

“When I appeared on ‘Let’s Go to School, Sangdu,’ many people were saying that a singer shouldn’t try to act. Then, when I began to receive favorable reviews for my acting, some people tried to downplay it by insisting that it was because the character was so similar to who I am in real life. But if I do well again this time, maybe I’ll actually be recognized for my acting ability. There are many singers out there who are good at both dancing and singing, entertainers who have both looks and acting talent; I want to be one of them.”

--Are there any particular lessons you’re taking for your acting?

“I’m working with a diction coach. An actor’s enunciation is very different from a singer’s, so I had to learn it from scratch. When I was working on ‘Sangdu,’ I used to get three copies of the same script, because they’d always get tattered from my reading them so many times. The third and last copy was the only intact one. I don’t really like comics, but I read ‘Full House’ three times for the role.”

― What’s the difference between acting and singing? What if you had to choose one?

“Acting is fun because it lets you live somebody else’s life. But you can’t do it alone; you have to strike a harmony with your fellow cast members. Singing, you can do well by yourself. And if I point my finger in a certain direction when I’m onstage, thousands of people move with me, to follow where I’m pointing. Singing, acting--I don’t want to give up either. I guess I’m fortunate in this respect: when I get tired of acting practice, I can always work on my dancing, and if I get tired of that, I can go practice my singing.”

Song Hye-gyo, who stars as Rain’s love interest, remarked, “I’ve never seen an actor who works this hard. He always disappears somewhere with his script to go practice by himself.”

Director Pyo Min-su also commented, “He doesn’t seem to have had proper training in acting, but he seems to have a natural knack for it.” “He’s very hardworking and meticulous,” he added.

Rain will return to singing with his third album, slated for release in September. “I’ll refrain from dancing this time and concentrate on my ballads, to demonstrate my vocal prowess,” he laughs.